در  قسمت کلينيک پرسش و پاسخ  ، سؤالات متداول همکاران در کتب درسی با هماهنگی با اساتيد دانشگاه و دفتر تألیف کتب درسی خدمت همکاران گروه عربی ارائه می شود .

1- « قَدَمَ أهالي شکوی إلی  الخليفة » آيا " شکوی " نکره  يا معرفه ، منصرف يا غير منصرف  ، مذکر يا مؤنث  جامد يا مشتق است ؟( کتاب عربی 3 انسانی )

پاسخ : نکره ، غير منصرف ، مؤنث ، جامد است . علت مؤنث بودن الف مقصوره است .

 

2- « فَتَحَت البابَ إمرأةٌ » دليل تقدّم مفعول به بر فاعل چيست ؟( کتاب عربی 3 انسانی )

پاسخ : تقدم مفعول به بر فاعل در اين جمله اهميت دادن به وقوع فعل بر مفعول است .

 

3- ترجمه روان اين بيت چيست ؟ « إن نَکُن سرنا علی الشّوک سنينا وَ لَقينا من أذاه ما لقينا   فلقد ثرنا علی أنفسنا و مَحَونا وصمة الذلة فينا »

پاسخ : ما اگر سالها روی خار راه برويم و آزار و اذيت آنچه را که ديده ايم  ، ببينيم  قطعاً بر خودمان می شوريم ولکه ذلت را دربين خودمان محو می کنيم . ( کتاب عربی 3 انسانی )

 

4-  اصل تمييز در اين جمله چيست ؟ « أفضل الرّجال إيماناً أکثرهم اجتهاداً في الأمور »

پاسخ : « إيمان الرّجال أفضل و إيمانهم أکثر » يعنی مبتدا و می توانيم به ص.رت فاعل در آ/وريم که بيشتر بزرگان ترجيح می دهند « يفضل إيمان الرّجال و يکثر اجتهادهم في الأمور » ابن مالک می گويد در معنی فاعل تلقی می شود .

 

5- « البستهم لباس الحرب واحداً فواحداً » نقش " واحداً فواحداً " چيست ؟

پاسخ : " واحداً " اول حال است و دومی معطوف .

 

6- « العالم بلا عمل کالشجر بلاثمر »  آيا " لا " عامل است ؟

پاسخ : عده ای از نحويين " لا " را در معنی " غير " و اسم تلقی می کنند و کجرور به حرف جر و عده ای " لا " نفی جنس ، چون حرف جر بر آن وارد شده عملش باطل گرديده است .

 

7- « نعمتان مجهولتان الصّحة و الأمان » چرا مبتدا  " نعمتان " نکره است ؟

پاسخ : می توان " الصّحة و الأمان " مبتدای مؤخر باشد و " نعمتان " خبر مقدم ، و اگر " نعمتان " مبتدا باشد " مجهولتان " خبر است . علت نکره آمدن مبتدا اين است که بعد از آن بدل تفصيل آمده و اشکالی ندارد .

 

8- « جلست في هذا المکان » " المکان " آيا عطف بيان است يا صفت ؟

پاسخ : عطف بيان است  زيرا مشتق وصفی نيست .

 

9- « قرآن » معرفه است يا نکره ؟

پاسخ : نظر هيئت تأليف کتب درسی : قرآن بدون  " أل " نکره است خداوند می فرمايد « إنّا أنزلناهُ قرآناً عربيّاً " و قرآن در اينجا حال موطئه است و نکره ، ولی اگر با " أل " عهديه بيايد " القرآن " علم بالغلبه می شود و معرفه است .

 

10- " رغم " در عبارت « عَزَمَ أن يبدأ بالدّراسة رغمَ أنَّهُ کانَ في ثلاثين من عمره » چگونه ترکيب می شود ؟

پاسخ : معمولاً در متون گاهی گفته می شود "علی الرغم "  و گاهی " رغم بدين علت حرف جر قبل از ؟آن حذف می شود بنابراين منصوب بنزع خافض تلقی می شود و در حقيقت "علی الرغم "   جار ومجرور متعلق بحال محذوف است .

 

11- « قوس و قزح » چه ترکيبی است ؟

پاسخ : « قوس و قزح » مرکب اضافی است " قزح " غير منصرف است بخاطر اينکه علم معدول است . و جزء اول تابع نقشی است که در جمله دارد و جزء دوم مجرور بفتحه و مضاف إليه است .

 

12- چرا کلمه « الله » را مذکر می گيريم ؟

پاسخ : مذکر است نه اينکه ذات خداوند مذکر است زيرا علامت مؤنث ندارد.

 

 


برچست ها :