دوستان و همکاران گرانقدر در این قسمت پرسش هایی که دبیران عربی به نوعی با آن درطول سالتحصیلی مواجه می شوند

 آورده شده و پاسخ آنها
توسط استاد فرزانه دکتر نجفی بیان گردیده است لطفا به فایل پرسش و پاسخ  مراجعه نمایید .فایل کلینیک پرسش و پاسخبرچست ها :