در رابطه با برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدريس عربی  ، نمونه طرح درس اجرايی جهت دسترسی

 همکاران به نمونه طرح درس از دفتر تاليف  ،  در فايل زير را مطالعه نماييد.برچست ها :