برای سهولت همکاران در طراحی تدریس با رویکرد درس پژوهی نمونۀ طرح درس این شیوه در فایل ذیل به اشتراک گذاشته

می شود .


نمونه طرح درس بارویکرد درس پژوهی


برچست ها :