لذتی دارد نگرانی برای بچه هایی که درون نیمکتهای چوبی به فردا می نگرند ... لذتی دارد خستگی های بر دوش مانده مان ... و چه شوری دارد کنار تخته ای بايستی و با نگاهت به عزیزانت عشق بیاموزانی و بخشش ....پروردگارا سپاس که اينگونه عزیزم داشتی ... روزتان مبارک...


برچست ها :