باسلام و عرض ادب بدينوسيله برنامه امتحان شبه نهايی پايه سوم متوسطه اعلام می گردد . لازم به ذکر است که اين برنامه در نيمه اول اسفند 94جهت اطلاع به مدارس بصورت  بخشنامه  ارسال شده بود محتوای آزمون درس عربی  برای سوم عمومی از اول کتاب تا پايان درس ششم و برای سوم انسانی از اول کتاب تا پايان درس 14 می باشد.


برچست ها :