در راستای برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدريس عربی  ، برای استفاده بهتر  همکاران ارجمند از

مجلات علمی مرتبط با يادگيری ، فهرست مجله های علمی با قابليت دسترسی آزاد به متن کامل مقالات

در موضوعات مرتبط به يادگيری الکترونيکی ، چند رسانه ای ، کامپيوتر ، تکنولوژی آموزشی ، فناوری

اطلاعات در ادامه مطلب را مطالعه نماييد . 

 

رديف

نام مجله

آدرس الكترونيكي

1

مجله آسیایی آموزش از راه دور

http://www.asianjde.org/

2

مروربین المللی بر پژوهش های از راه دور و باز

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/issue/archive

3

مجله تدریس و یادگیری برخط

http://jolt.merlot.org/pastissues.html

4

مجله آمریکایی آموزش از راه دور

http://www.ajde.com/contents.htm

5

مجله بر خط  موسسه آموزش از راه دور ایالت متحده

http://www.usdla.org/html/resources/journal.htm

6

مجله اموزش سایبر آسیا- اقیانوسیه(بعد ازsubmit به تمام مقالات این مجله امکان دسترسی فراهم است )

http://www.acecjournal.org/bbs/member_join.php?group_no=2

7

مجلهالکترونیکی علوم آموزشی و تکنولوژی

http://www.usq.edu.au/e-jist/

8

مجلهالکترونیکی علم و تکنولوژی

http://e-jst.teiath.gr/index.htm

9

یادگیریالکترونیکی و آموزش و پرورش

http://eleed.campussource.de/

10

مجله تکنولوژی آموزشی و جامعه

http://www.ifets.info/

11

مجله الکترونیکی مجازی سازی سازمانی

http://www.ejov.org/

12

مقالات یادگیری الکترونیکی

http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=home

13

مجله الکترونیکی ادغام   تکنولوژی در آموزش

http://ejite.isu.edu/

14

مجله الکترونیکی یادگیری الکترونیکی

http://www.ejel.org/index.htm

15

مجله الکترونیکی  سیستمهای اطلاعاتی در کشور های در حال توسعه

http://www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc

16

مجله الکترونیکی  مدیریتدانش

http://www.ejkm.com/

17

آموزش مهندسی

http://www.engsc.ac.uk/journal/index.php/ee/index

18

مجله پردازش تصویر و ویدئو

http://www.hindawi.com/journals/ivp/

19

مجله امنیت اطلاعات

http://www.hindawi.com/journals/is/

20

مجله هندی علم و تکنولوژی

http://www.indjst.org/

21

مجله یادگیری، عملکرد و فناوری اطلاعات

http://www.osra.org/journal.html

22

مجله آموزش برخط(دانشگاه جنوب شرقی نوا در امریکا )

http://innovateonline.info/index.php?view=issue

23

مجله تکنولوژی  های نوظهور در یادگیری

http://www.online-journals.org/i-jet

24

مجله بین المللی آموزش پیشرفته

http://www.inased.org/ijpe.htm

25

مجله بین المللی تدریس و یادگیری در آموزش عالی

http://www.isetl.org/ijtlhe/

26

تکنولوژي یادگیری

http://www.ieeetclt.org/content/newsletter

27

مجله برخط آموزش از راه دور ترکیه

http://tojde.anadolu.edu.tr/index.htm

28

مجله برخط مدیریت یادگیری از راه دور

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/

29

مجله آموزش و پرورش باز

http://www.bentham.org/open/toeduj/index.htm

30

مجله پژوهش های کاربردی در آموزش عالی

http://jarhe.research.glam.ac.uk/

31

مجله علوم کامپیوتری و تکنولوژی

http://journal.info.unlp.edu.ar/journal/

32

مجله علوم کامپیوتری

http://www.scipub.org/scipub/c4p.php?j_id=jcs

33

مجله آموزش فناوری اطلاعات

http://jite.org/index.html

34

مجله پداگوژی های آموزشی

http://www.aabri.com/jip.html

35

مجله رسانه های تعاملی در آموزش

http://www-jime.open.ac.uk/

36

مجله یادگیری برخط تعاملی

http://www.ncolr.org/jiol/

37

مجله طراحی یادگیری

http://www.jld.qut.edu.au/

38

مجله تربیت برخط معلم فیزیک

http://www.phy.ilstu.edu/jpteo/

39

مجله تدریس و یادگیری

http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/JTL

40

مجله آموزش تکنولوژی

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/

41

مجله تکنولوژی یادگیری و سنجش

http://escholarship.bc.edu/jtla/

42

مجله کانادایی یادگیری و تکنولوژی

http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt

43

کامپیوتر در آموزش عالی بررسی اقتصادی

http://www.economicsnetwork.ac.uk/cheer/

44

موضوعات رایج در تکنولوژی و تربیت مدرس

http://www.citejournal.org/vol9/iss2/

45

موضوعات حال حاضر آموزش  تطبیقی

http://www.tc.columbia.edu/cice/index.html

46

پیشرفته های صورت گرفته در تعامل انسان و کامپیوتر

http://www.hindawi.com/journals/ahci/

47

پیشرفته های صورت گرفته در چند رسانه ای ها

http://www.hindawi.com/journals/am/

48

علوم کامپیوتری و ارتباطات از راه دور

http://gesj.internet-academy.org.ge/en/title_en.php?b_sec=&section_l=comp

49

مجله بین المللی تکنولوژی های تعاملی موبایل

http://www.online-journals.org/index.php/i-jim

50

مجله بین المللی چند رسانه ای های تعاملی و هوش مصنوعی

http://www.imai-software.com/journal/index.php/imai

51

مجله هوش مصنوعی

http://scialert.net/jindex.php?issn=1994-5450

52

مجله چند رسانه های

http://www.academypublisher.com/jmm/

53

مجله استرالیایی تکنولوژی آموزشی

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet.html

54

مجله بین رشته ای یادگیری الکترونیکی و اشیاء یادگیری

http://ijklo.org/

55

مجله بین المللی پخش چند رسانه ای دیجتال

http://www.hindawi.com/journals/ijdmb/


برچست ها :