به اطلاع  دبيران محترم درس عربی می رساند گروه عربی در راستای اهداف دبيرخانه کشوری درس عربی اقدام به فراخوان

مقاله در موضوعات مرتبط با زبان عربی نموده است .مقتضی همکاران ارجمند آثارارزشمند خود را حدااکثر تا پايان اسفند ماه

در قالب
 word , pdf به گروههای آموزشی ویا به ايمیل maryam_ kheiry@ yahoo.com   ارسال نمايند تا به

دبيرخانه ارسال گردد.

 


برچست ها :