بخش عملی در دوقسمت به شرح ذيل برگزار می شود :

الف) غير حضوری ( مجازی با رويکرد الگوهای تدريس فعال )


محور و موضوع جشنواره الگوهای تدريس برتر ، بخش مجازی ( غير حضوری )

رشته

درس

موضوعات

ادبيات و علوم انسانی

عربی 3

1-افعال معتل( معتلات ) 2- منادی يا مستثنی

 

 

ب) حضوری :

محور و موضوع جشنواره الگوهای تدريس برتر ، بخش حضوری

رشته

درس

موضوعات

ادبيات و علوم انسانی

عربی 3

معتلات مزيد

 

 

تقويم زمانی اجرای جشنواره :

عناوين فعاليتها

تاريخ انجام

اجرای مرحله منطقه جشنواره

حداکثر تا 94/11/1

معرفی نفرات برتر منطقه به اداره کل

حداکثر تا  94/11/20

اجرای مرحله استانی

حداکثر تا  95/2/20

معرفی نفرات برتر استان به دبير خانه مربوطه

حداکثر تا  95/2/30

اجرای مرحله کشوری

متعاقباً اعلام می گردد .

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفنهای 82285177، 82285178 ، 88381037 ، 88305558 دفتر آموزش متوسطه نظری تماس حاصل فرماييد .

ـ آدرس سايت دفتر :   www.medu.ir -  معاونت ها و سازمانها – دفتر آموزش متوسطه(  نظری )


   برای اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب دقت فرماييد :                         الف) غير حضوری
( مجازی با رويکرد الگوهای تدريس فعال )

1- کليه دبيران علاقمند که در دوره متوسطه نظری ابلاغ اداری تدريس دارند با توجه به محورها و موضوعات اعلام شده مجاز به شرکت در جشنواره می باشند.

2- جشنواره به صورت مجازی و غيرحضوری ( بر اساس فيلم های ارسالی ) خواهد بود .

3- زمان ارائه تدريس حداکثر 30 دقيقه می باشد .لذا طرح درس می بايست با توجه به زمان تعيين شده تهيه گردد.

4- جهت کيفی شدن فيلم ارائه تدريس موارد زير مد نظر قرار گيرد :

1-4) فيلم بدون وقفه ودر زمان 30 دقيقه ضبط شود .

2-4) فيلم با فرمت  DVD –AVI  يا MPEG4   يا HD  باشد .

3-4) فيلم تدريس بدون ميکس ، بدون مونتاژ و تدوين نشده باشد .

4-4) از ميکروفون يقه ای حداقل  برای دبير استفاده شود .

5-4) حداقل تعداد دانش آموزان 12 نفر پيش بينی گردد.


محور و موضوع جشنواره الگوهای تدريس برتر ، بخش مجازی ( غير حضوری )

رشته

درس

موضوعات

ادبيات و علوم انسانی

عربی 3

1-افعال معتل( معتلات ) 2- منادی يا مستثنی

 

 

ب) حضوری : ( ارائه تدريس با رويکرد الگوهای تدريس برتر)

1- اين جشنواره در سه مرحله منطقه ، استان و کشور اجرا می گردد و در پايان هر مرحله تعدادی از برگزيدگان به مرحله بعد راه خواهند يافت .

2- کليه دبيران علاقمند ، اعم از افرادی که دروس مذکور را تدريس می کنند ويا ساير دبيران در رشته های مرتبط و غير مرتبط که اين درس را تدريس نمی کنند مجاز به شرکت در جشنواره خواهند بود .

تبصره : دبيران محترم شرکت کننده بايد در حوزه متوسطه نظری تدريس و ابلاغ اداری داشته باشند .

3- دبيران محترمی که در سنوات گذشته ( تا سال 94 ) در مرحله کشوری جشنواره حائز رتبه گرديده اند ( منتخبين مرحله کشوری ) مجاز به شرکت در دوره حضوری نمی باشند .

4- مديران محترم آموزشگاههای متوسطه موضوع جشنواره الگوهای برتر ياددهی – يادگيری رادر چندين جلسه شورای دبيران طرح و با دعوت از صاحبنظران به تشريح روشهای تدريس و نظريه های يادگيری  به خصوص رويکرد ساختن گرايی اقدام نمايند.

5- به کليه دبيران شرکت کننده در جشنواره که طرح درس ارائه نمايند در هر مرحله گواهی حضور شرکت در جشنواره الگوهای برتر روش های تدريس صادر خواهد شد.

محور و موضوع جشنواره الگوهای تدريس برتر ، بخش حضوری

رشته

درس

موضوعات

ادبيات و علوم انسانی

عربی 3

معتلات مزيد

 

 

 

تقويم زمانی اجرای جشنواره :

عناوين فعاليتها

تاريخ انجام

اجرای مرحله منطقه جشنواره

حداکثر تا 94/11/1

معرفی نفرات برتر منطقه به اداره کل

حداکثر تا  94/11/20

اجرای مرحله استانی

حداکثر تا  95/2/20

معرفی نفرات برتر استان به دبير خانه مربوطه

حداکثر تا  95/2/30

اجرای مرحله کشوری

متعاقباً اعلام می گردد .

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفنهای 82285177، 82285178 ، 88381037 ، 88305558 دفتر آموزش متوسطه نظری تماس حاصل فرماييد .

ـ آدرس سايت دفتر :   www.medu.ir -  معاونت ها و سازمانها – دفتر آموزش متوسطه(  نظری )

                               


برچست ها :