جشنواره الگوهای برتر تدريس در بخش علمی به دو صورت زير انجام می شود :

1- تدوين تجارب تدريس : دبيران محترم می توانند حداکثر تا تاريخ 94/11/1برترين تجارب خود در دروس دوره متوسطه نظری را با مراجعه به آدرس الکترونيکی دبيرخانه جشنواره تجارب تدريس مستقر در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به آدرس :

amoozesh.razaviedu.ir   مطابق نمون برگ پيوست ثبت و ارسال نمايند و در صورت هرگونه اشکال با شماره تلفن :  32240331-051

تماس حاصل فرمايند .

2- ارائه مقاله علمی مرتبط با تدريس :در اين بخش از مقاله ها و مطالب پژوهشی اصيل که در بر دارنده يافته های جديد در ابعاد مختلف تدريس و آموزش است استقبال خواهد شد .


در ادامه مطلب به شرايط  و محورها و راهنمای نگارش مقاله توجه فرماييد :شرايط مقاله ها :

1- مقاله بايد مستخرج از فعاليت اصيل پژوهشی نگارندگان باشد.

2- پذيرش مقالات بر اساس نتايج داوری خواهد بود .

3-  مقاله های پذيرفته شده به صورت ( کاغذی ، الکترونيکی ) منتشر خواهد شد .

محورهای مقالات :

1- نقش الگوی های تدريس برتر در بهبود عملکرد و يادگيری دانش آموزان

2- نقش معلم در الگوی تدريس ساختن گرايی و نحوه ارتباط آن با ساير عوامل تدريس

3- نقش تجارب گذشته فراگيران در بسط و توسعه تدريس و ارتباط آن با يادگيری مطالب جديد

4- تأثير انگيزش ودرگير نمودن دانش آموزان در تثبيت يادگيری وتدريس

5- ابزارها وروشهای ارزشيابی و سنجش دانش آموزان در الگوهای تدريس

6- متناسب سازی الگوی تدريس ساختن گرايی با دروس دوره متوسطه نظری

7- اهميت طراحی آموزشی و نقش آن در جريان تسهيل تدريس الگوهای تدريس برتر

8- بررسی و مقايسه الگوهای تدريس فعال با روشهای تدريس سنتی از ديدگاه دبيران و دانش آموزان

9- تأثير الگوی تدريس ساختن گرايی بر يادگيری دروس علوم پايه و آزمايشگاهی در دوره متوسطه نظری

10- بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدريس برتر و فعال از طريق گروههای آموزشی و درسی

راهنمای نگارش مقاله :

1- تمامی پژوهشگرانی که در حوزه تعليم وتربيت بويژه دبيران ، معلمان و دانشجو معلمان رسمی ، پيمانی و...که در سال تحصيلی 95-94در مدارس دولتی و غير دولتی اشتغال داشته باشند می تواننددر فراخوان شرکت کنند .

2- استفاده از فونت  Bnazanin14  جهت تايپ مطالب رعايت شود .

3- مطالب حداگثر در 15 صفحه A4 تنظيم گردد.

4- درج کامل مشخصات کامل صاحب اثر ( نام و نام خانوادگی ، کد پرسنلی ، نام پدر ، محل خدمت ، پايه تحصيلی ، سابقه خدمت ، منطقه ، مدرسه ، و شماره تماس ) ضروری است .

5- در تدوين مقالات ترتيب معمول آن از قبيل : چکيده ، مقدمه ، متن اصلی ، نتيجه گيری ، پيشنهادات و منابع رعايت گردد.

6- تجارب تربيتی دبيران در صورتی که ارتباط با موضوع فراخوان داشته باشد ودر قالب مقاله تنظيم گردد قابل پذيرش است .

جهت ارسال مقالات و دريافت راهنمايي و اطلاعات تکميلی به آدرس الکترونيکی دبيرخانه جشنواره وافع در اداره کل آموزش و پرورش استان قم  www.Qomgt.ir  مراجعه فرماييد و يا با شماره تلفنهای : 37715045 و 377155350 و 37757214- 025 تماس حاصل نماييد .

7- پس از داوری مقالات ارسالی به دبيرخانه از نفرات برتر با صدور تقديرنامه و اهدای هدايا قدر دانی به عمل خواهد آمد .


برچست ها :