بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند ، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران طراحی سؤالات مفهومی واستاندارد رابا محور بهبود شیوه های ارزشیابی ، برگزار می نماید 

از همکاران محترم خواهشمنداست  براساس موارد زیر سؤالات خود را طراحی نمایند :

- کتاب مورد نظر برای منطقه 4 ، کتاب عربی 3 ریاضی و تجربی درس دوم است.

- براساس تغییرات جدید کتابهای درسی و بارم بندی دفتر تألیف یعنی 13 نمره درک و فهم ، ترجمه ، تعریب ، واژه شناسی و... و 7 نمره قواعد طراحی گردد.

- فقط درس مورد نظر 20 نمره طراحی گردد.

- طراحی سؤال   خود را در قالب  word  و pdf   تا 93/11/16  به گروه  آموزشی منطقه 4 گروه عربی متوسطه دوره دوم ارسال نمایند .

به بهترین طراحی تقدیر نامه منطقه ای تعلق می گیرد.


برچست ها :