به اطلاع همکاران عزیز می رساند عطف به بخشنامۀ 1393/11/19 - 4/94866/75 ارائه طرح های پیشنهادبرای تأليف کتاب عربی دهم از تاريخ 1393/12/1تا تاریخ 1393/12/10 تمديد می گردد.لطفاً گزارش کار خود را در قالب word و pdf تا تاريخ فوق به گروه عربی متوسطه 2 ارسال نمایید .


برچست ها :