موضوع : برگزاری دوره ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

اولين جلسه ضمن خدمت روشها و فنون تدريس  شنبه ٩٥/١١/١٦ ساعت ١٤ در محل ضمن خدمت پشت شهردارى منطقه ٤ مركز باقرالعلوم برگزار مي شود .
عنوان دوره:  روشها وفنون تدريس ٢٤ ساعت ، كد دوره ٩١٤٠٠٣١٢
استاد گرانقدر : سركار خانم دكتر فهيمي نژاد
دو مورد فراموش نشود.
١- كپي آخرين حكم
٢-  معرفي نامه از مدرسه كه در آن قيد شده باشد كه دبير عربي مدرسه هستيد.


برچست ها :