امتحان عربی سوم انسانی در 26 فروردین 1396 به صورت هماهنگ در سطح منطقه 4 برگزار می شود. جهت اطلاع همکاران محتوای آزمون از اول کتاب تا پایان درس 13 است .


برنامه شبه نهایی


برچست ها :