باسمه تعالی


بدینوسیله ازهمکاران محترمی که قبلا برای بازدید ازپانزدهمین جشنواره کتاب رشدثبت


نام کرده اند دعوت می شود که درتاریخ 1396/10/11 برای بازدیدو شرکت درجشنواره


در مدرسه دارالفنون درساعت 15 الی 17 حضور بهم رسانند در ضمن وسیله ایاب


وذهاب در بزرگراه رسالت خیابان کرمان پشت اداره آموزش وپرورش منطقه 4 رأس


ساعت 14 همکاران را به محل مورد نظر منتقل خواهد کرد .برچست ها :