با توجه به نزديک شدن ايام امتحانات در دی ماه 1394 ،  بارم بندی دروس متوسطه دوم مربوط به

سالتحصيلی 95 - 1394 در فايل زير موجود می باشد . لطفاً روی فايل  کليک نماييد .


برچست ها :