باسمه تعالی

به استحضار می رساند که کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی در راستای کیفیت بخشی به امر

آموزشی در نظر دارد اولین مجمع عربی را با موضوع « بازخوانی طرح درس ملی و بررسی کتب جدید

التألیف عربی یازدهم و ارائه راهکارهای مفید برای تدریس بهتر »  باحضور جناب آقای دکتر جال در

دبیرستان سمیه برگزار نماید . بدینوسیله از همکاران محترم دعوت می شود در ساعت مقرر حضور بهم

رسانند . لازم به ذکر است همکاران محترم کتاب پایه یازدهم را به همراه خود داشته باشند .

زمان : سه شنبه مورخ 96/10/5 ساعت 14 الی 16

مکان : خیابان سراج روبروی گلستان پنجم ، دبیرستان سمیه تلفن : 77297755


برچست ها :