همکاران گرانقدر باتوجه به اشکالات مطرح شده در کتب جدید التألیف عربی یازدهم به پیوست فایل ارسالی این مهم از طرف دفتر تألیف را مشاهده نمایید .فایل اشکالات کتاب یازدهم عربی مشترک و انسانی


برچست ها :