با احترام و تقدير و تشکر از حضور فعال همکاران مدرس عربی ، ضمن تبريک به منتخبين جشنواره بدينوسيله اسامی

برگزيدگان بخش غير حضوری  تدريس برتر عربی اعلام می شود .

 

رديف

نام ونام خانوادگی

رتبه

نام مدرسه

1

اشرف حبيیب وند

اول

دبيرستان هدف

2

محبوبه حسنی

دوم

دبيرستان آبسال

3

زهرا شجاع الدين

سوم

دبيرستان نيايش

 


برچست ها :