با احترام و تقدير و تشکر از حضور فعال همکاران مدرس عربی ، ضمن تبريک به منتخبين جشنواره بدينوسيله اسامی

 
برگزيدگان بخش حضوری   تدريس برتر عربی اعلام می شود .

رديف

نام ونام خانوادگی

رتبه

نام مدرسه

1

سرور شوشيان

اول

دبيرستان سميه

2

سيده نيره باشتنی

دوم

دبيرستان بنت الهدی صدر

3

فرخنده السادات ابوالحبيب

سوم

دبيرستان صديقه کبریبرچست ها :