به اطلاع همکاران محترم درس عربی می رساند گروه عربی درراستای اهداف دبيرخانه کشوری  اقدام به فراخوان ارائه یک


 نمونه روش تدریس برتر بارویکرد درس پژوهی نموده است .مقتضی همکاران ارجمند آثار خود را حدااکثر تا پايان بهمن ماه


در قالب
 word , pdf به گروههای آموزشی ویا به ايمیل maryam_ kheiry@ yahoo.com   ارسال نمايند تا به


سازمان ارسال گردد.

 


برچست ها :