به اطلاع همکاران مدرس عربی دهم می رساند که چهارمین جلسه دبیران عربی با حضور استاد ارجمند جناب آقای رحیمی در

سه شنبه مورخ 95/7/27 رآس ساعت 15 در محل ضمن خدمت برگزار می گردد .


برچست ها :